Het team.

 
 
_MG_3495.jpg
 
Hans Ubben Confidenz Advocaat Curator
 

Hans Ubben  |  Managing partner

Opleiding

Postgraduaat curator-vereffenaar (KU Leuven)

Master Ondernemingsrecht (Universiteit Antwerpen)

Master Rechten (Universiteit Antwerpen)

Voorkeursmateries

Ondernemingsrecht

Handels- en contractenrecht

Insolventie- en faillissementsrecht

Incasso

Andere

Aanspreekpunt IT voor de Balie van de provincie Antwerpen


 
 

Tim Peeters  |  Associate

Opleiding

Master Rechten (Universiteit Antwerpen)

Voorkeurmateries

Handels- en contractenrecht

Incasso

Europese betalingsbevelprocedures


 
 

Niels Van Deyck  |  Associate

Opleiding

Master Rechten (Universiteit Antwerpen)

Voorkeurmateries

Handels- en economisch recht

Ondernemingsrecht

Insolventierecht

Huur- en handelshuur

Contractenrecht


 
Confidenz Advocaten Antwerpen Shana.jpg
 

Shana Jennart  |  Office Manager

Administratie

Incasso support

Steun en toeverlaat

Confidenz Advocaten Hans Ubben Antwerpen Incasso Curator Juridisch advies.jpg
 

De wettelijke informatie.

 

De advocaten die deel uitmaken van de Groepering Confidenz advocaten zijn allen lid van de Balie te Antwerpen en hebben de titel van advocaat bekomen in België. De reglementen waaraan de advocaten ingeschreven bij de Balie onderworpen zijn, treft u aan op de website van de Orde van Vlaamse Balies  (https://privaat.advocaat.be/Documenten/OVB/Cahier_Codex%20drukproef%203.pdf) 


De aan de Balie ingeschreven advocaten oefenen het beroep van advocaat uit als lid van een “groepering” in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. Een Groepering is een samenwerkingsverband waarvan de leden enkel contractueel hebben vastgelegd hoe zij ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van haar leden gemeenschappelijke diensten zullen organiseren en de kosten daarvan zullen delen.
Het kantoor is gevestigd te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 24/8. De ondernemingsnummers van de advocaten vindt u terug op de webpagina waar zij worden voorgesteld.


De erelonen vertegenwoordigen het door de advocaat geleverde werk, worden begroot conform de in artikel art. 446ter Ger.W. vastgelegde regels en worden op voorhand afgesproken in functie van de anciënniteit van de advocaat, de aard van het dossier, de complexiteit en de spoedeisendheid. Wij werken in beginsel met een uurtarief. Onze prestaties en kosten worden nauwgezet bijgehouden. Sinds 1 januari 2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan 21 % BTW. 
De aan de Balie te Antwerpen ingeschreven advocaten zijn voor hun  beroepsaansprakelijkheid  verzekerd  bij  Amlin Europe  NV,  1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9 via Vanbreda Risk & Benefits te Antwerpen. De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerde advocaten ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.
De advocaten van de groepering Confidenz advocaten beperken hun aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schadegeval zal uitkeren. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen zijn de advocaten van de groepering Confidenz advocaten niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij beroep doen tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidverzekeraar in een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen zij aansprakelijkheid af.


Elke overeenkomst die wordt afgesloten met een advocaat van de groepering Confidenz advocaten is onderworpen aan het Belgisch recht (zonder dat dit ertoe mag leiden dat via internationaal privaatrecht wordt doorverwezen naar een ander rechtsstelsel). In geval van betwisting kiezen de leden van de groepering voor een bemiddeling (onderhandelde geschillenoplossing).  Bij gebrek aan bemiddeld akkoord, is enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen bevoegd. Bij problemen met de advocaat kan de cliënt zich richten tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, conform de bepalingen van Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

 
Confidenz Advocaten Kantoor Antwerpen.jpg